Wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego

Dziś Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnobrzegu  na wniosek Prezydenta Miasta skierował pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie o wszczęcie  postępowania antymonopolowego.

We wniosku tarnobrzeski Rzecznik Konsumentów wnosi o uznanie działań podejmowanych przez przedsiębiorców prowadzących na terenie miasta Tarnobrzeg działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej paliw płynnych za praktykę ograniczającą konkurencję oraz o nakazanie zaniechania jej stosowania.

W uzasadnieniu wniosku czytamy m.in., że na terenie miasta Tarnobrzeg zlokalizowanych jest osiem stacji paliw płynnych, w tym trzy należące do PKN ORLEN, dwie do koncernu STATOIL, jedna do koncernu SHELL oraz dwie należące do lokalnych przedsiębiorców. Ustalane przez w/w przedsiębiorców ceny paliw płynnych dają podstawy do przypuszczenia, iż  podejmowane przez nich działania noszą znamiona tzw. porozumienia cenowego.

W odpowiedzi na pisemne zapytania Prezydent Miasta Tarnobrzeg w/w przedsiębiorcy przedłożyli informacje, iż zmiany cen paliw dokonywane są w oparciu o szereg czynników, do których zaliczono m.in. aktualne ceny zakupu paliw, poziom popytu, wielkość sprzedaży na poszczególnych stacjach w ramach tej samej sieci, poziom cen i ich zmiany na stacjach konkurencyjnych. Przedsiębiorcy nie uzasadnili, dlaczego ceny paliw ustalane są na tym samym poziomie jak na stacjach paliw konkurentów.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 43 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustawy rzecznik konsumentów jest obowiązany przekazywać na bieżąco delegaturom Urzędu wnioski i sygnalizować problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przeze organy administracji rządowej.

– W świetle przedstawionych okoliczności faktycznych i prawnych istnieje uzasadnione podejrzenie, iż na terenie miasta Tarnobrzeg mamy do czynienia z porozumieniem horyzontalnym tych przedsiębiorców, poprzez pośrednie ustalanie cen na paliwa płynne ? mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega. – Przejawem tych działań jest identyczne zachowanie się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną paliw w zakresie ustalania cen. Niewątpliwie może dochodzić pomiędzy nimi do wymiany informacji o przewidywanych zmianach cen.
Ujednolicenie cen niewątpliwie prowadzi do zaburzenia mechanizmów rynkowych, a istniejące w Tarnobrzegu porozumienie cenowe w/w przedsiębiorców ma negatywny wpływ na interesy konsumentów. Wpływ ten objawia się tym, iż tarnobrzescy konsumenci płacą wyższe ceny za paliwa płynne niż miałoby to miejsce w normalnych warunkach konkurowania.

Info: UM