Podkarpacie stawia na zawodowców

80 milionów złotych w ciągu 2 lat szkolnych trafi na podkarpacki rynek szkolnictwa zawodowego, a to za sprawą projektu pn. ?Podkarpacie stawia na zawodowców? realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program rozpocznie się w maju br. Obecnie Wojewódzki Urząd Pracy pracuje wspólnie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe nad wnioskiem aplikacyjnym. Głównym celem wzajemnej współpracy jest ustalenie form wsparcia realizowanych w poszczególnych szkołach i sposobów wykorzystania dostępnej alokacji. ? Większość samorządów jest zainteresowana udziałem w projekcie ? co bardzo cieszy. Utwierdza nas to w przekonaniu, że idea projektu jest słuszna i podąża we właściwym kierunku. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego i współpracy z samorządami – dziś mamy szansę zmienić jakość kształcenia zawodowego w województwie, czyli tym samym już na etapie szkoły przygotować dobrze wyszkoloną kadrę pracowników, która po zakończeniu edukacji nie będzie zasilać szeregów bezrobotnych ? zaznacza Tadeusz Gospodarczyk wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Łatwy dostęp do pieniędzy unijnych

Aby ułatwić organom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe o profilu zawodowym dostęp do pieniędzy przeznaczonych na edukację w Działaniu 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie całą pulę pieniędzy za zgodą Komitetu Monitorującego, przeznaczył na realizację wspomnianego projektu, a sam występuje w nim w roli beneficjenta, stanowiąc tym samym punkt koordynacji, zarządzania i rozliczania.
Współpraca pomiędzy urzędem a organami prowadzącymi szkoły będzie odbywać się na podstawie umów partnerskich, w których zostaną zawarte postanowienia dotyczące sposobu wydatkowania środków i zakresu realizacji projektu w poszczególnych powiatach.

Stawiamy na jakość kształcenia

Zgodnie z założeniami projektu wsparciem finansowym zostaną objęte programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych. Szkoły będą mogły modyfikować kierunki nauczania lub wręcz uruchamiać nowe zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, a także wprowadzać skuteczniejsze niż dotychczas sposoby zarządzania i oceniania. Dodatkowo część środków będzie można przeznaczyć na doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Możliwe jest również prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i podnoszących ich kompetencje kluczowe i zawodowe ? w tym realizowane będą kursy specjalistyczne, które podniosą atrakcyjność oferty szkół.

Staże i praktyki dla uczniów

Oprócz zdobycia wiedzy merytorycznej przez uczniów, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie kładzie nacisk na naukę zawodu w praktyce. Szkoły i placówki oświatowe, które będą uczestniczyły w projekcie zobligowane są do nawiązania współpracy z przedsiębiorcami, w tym organizacji staży i praktyk zawodowych dla 12,5 tys. uczniów (w skali województwa). Dzięki temu uczniowie będą mogli zapoznać się z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu, a w przypadku staży ? otrzymają pierwsze wynagrodzenie za pracę ? stypendium stażowe.

System doradztwa edukacyjno ? zawodowego

Każda szkoła biorąca udział w projekcie będzie zobowiązana do wdrożenia efektywnego systemu doradztwa edukacyjno ? zawodowego, w tym stworzenia pracowni doradztwa. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie będzie stanowił zaplecze tej działalności i odpowiadał za koordynację merytoryczną. Każda szkoła będzie mogła również skierować nauczyciela na szkolenie przygotowujące go do roli doradcy edukacyjno-zawodowego.

Bonusy dla najlepszych

Placówki, które wykażą się szczególnym zaangażowaniem i sprawnością w prowadzeniu programów rozwojowych realizujących ciekawe pomysły, które warto wesprzeć poprzez wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi będę mogły realizować również elementy współpracy ponadnarodowej, dzięki którym będą mieć okazję zaadaptowania ciekawych rozwiązań w swoich placówkach lub wypracowania nowych ? we współpracy z partnerem z innego kraju.

Projekt realizowany będzie od maja 2012 do października 2014 roku, jego wartość to 80 mln złotych, wkład własny organów prowadzących szkoły wyniesie 12,75 % całości budżetu. Projekt zakłada objęcie wsparciem 180 szkół i placówek oświatowych, jednak wstępnie zgłosiło się do projektu znacznie więcej. Wielkość dofinansowania, jakie otrzyma organ prowadzący waha się w granicach od 400 tys. do 9 mln zł i jest uzależniona od liczby prowadzonych szkół i placówek, jak również uczęszczających do nich uczniów.

Info: WUP