Prezydent powołał Miejską Radę Seniorów

Integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, to główne cele Miejskiej Rady Seniorów, którą dziś powołał Prezydent Tarnobrzega.

– Od kilku miesięcy chcieliśmy powołać radę seniorów, która byłaby ciałem opiniotwórczym, działającym na rzecz osób w wieku seniorskim. Po konsultacjach z dyrektorem biura prawnego pani Wojewody Podkarpackiej, powołałem do życia Radę Seniorów i serdecznie państwa zachęcam do nadawania wysokich tonów temuż gremium. Wierzę, że poprzez wspólne wypracowanie różnych wniosków i konstruktywną współpracę,  będziemy mogli jeszcze bardziej poprawiać wszelakie przedsięwzięcia w zakresie kultury, sportu i innych form obywatelskiej aktywności ? mówił podczas spotkania ze studentami tarnobrzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Prezydent Norbert Mastalerz.

Rada Seniorów została powołana w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy miasta dotyczące najstarszego pokolenia. Jej głównym celem jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta.

Nowo powołana Rada działać będzie w następujących obszarach:
– zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
– wspieranie aktywności ludzi starszych,
– zapewnienie godnych warunków zamieszkania dla seniorów,
– profilaktyka i promocja zdrowia osób starszych,
– przełamywanie stereotypów na temat starości oraz seniorów i budowanie ich autorytetu,
– rozwój różnych form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.

Do zadań Rady należy:
– współpraca z Prezydentem Miasta w zakresie istotnych spraw,  oczekiwań i potrzeb ludzi starszych,
– przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w – perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
– monitorowanie potrzeb osób starszych,
– wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
– zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego,
– inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Tarnobrzega ze środowiskiem osób starszych,
– informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
– dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.

Rada powoływana jest na czas nieokreślony. Skład osobowy Rady powoływany jest na okres kadencji Prezydenta Miasta. W skład Rady mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia. Rada Seniorów liczy piętnaście osób. W jej skład wchodzą seniorzy:
– wybrani przez przedstawicieli organizacji społecznych, które działają na rzecz środowiska osób starszych (9 osób),
– wybrani przez Radę Miasta Tarnobrzega (3 osoby),
– przedstawiciele Prezydenta Miasta Tarnobrzega (3 osoby).

– Czujemy się zaszczyceni, jako Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest organizacją działającą na rzecz seniorów w naszym mieście. Jesteśmy przekonani, że jest to świetny pomysł i krok w dobrą stronę jeszcze bliższej współpracy samorządu i seniorów ? mówiła Krystyna Frąszczak, prezes UTW w Tarnobrzegu.

Info: UM, Fot. Dariusz Bajor