Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne

Prezydent Miasta Tarnobrzeg informuje, że w dniach 02-06 sierpnia 2010r. w kasie Urzędu Miasta wypłacane będą zasiłki powodziowe na cele edukacyjne dla uprawnionych z terenu Tarnobrzega.

Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne, zwany dalej ,”zasiłkiem powodziowym”, jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym i wynosi 1000 zł.

Zasiłek powodziowy obejmuje dzieci realizujące w roku szkolnym 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, o ile ich rodziny zostały zakwalifikowane do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł w związku z powodzią w maju i czerwcu 2010 r.

Świadczenie to jest wypłacane rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletniemu uczniowi. Po odbiór zasiłku uprawnieni powinni zgłaszać się z kserokopią decyzji MOPR o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł oraz dokumentem tożsamości.

Wypłata zasiłków odbywać się będzie w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 7 w godz. 11 – 15 wg następującego harmonogramu:
02.08.2010 (poniedziałek) – nazwiska rozpoczynające się od A – F włącznie
03.08.2010 (wtorek) – nazwiska rozpoczynające się od G – K włącznie
04.08.2010 (środa) – nazwiska rozpoczynające się od L – R włącznie
05.08.2010 (czwartek) – nazwiska rozpoczynające się od S – Ż włącznie
06.08.2010 (piątek) – osoby, które nie mogły odebrać zasiłków w wyznaczonych  dniach lub nie zostały ujęte na listach wypłat.

UWAGA!
1. W przypadku, gdy decyzja MOPR została wydana na innych członków rodziny zamieszkujących wspólnie z rodziną ucznia (np. dziadkowie, krewni), należy zgłosić się w Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko nr 5) w dniach 2-4 sierpnia z kserokopią decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł oraz dokumentem tożsamości w celu wypełnienia oświadczenia.

2. W przypadku, gdy uczeń w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczał do szkoły, której siedziba znajduje się poza Tarnobrzegiem i nie zostało złożone zaświadczenie, należy je niezwłocznie doręczyć do Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko nr 5) – zaświadczenie powinno zawierać adres zamieszkania, imiona rodziców, datę urodzenia ucznia i dotyczyć roku szkolnego 2009/2010.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ( Dz. U. Nr 95 poz. 612 z późn. zm.)