Stypendia dla uczniów i studentów

Dziś rozpoczął się nabór wniosków na stypendia dla uczniów i studentów na wyrównanie szans edukacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok akademicki 2006/2007. Nabór potrwa do dnia 6 października 2006 r. Formularze wniosków dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium oraz szczególowe informacje dostępne są w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg w Biurze Obsługi Interesantów ul. Mickiewicza 7 sektor A, sala 3, stanowisko nr3 (tel.822-65-70 wew.290) oraz na stronie internetowej www.tarnobrzeg.pl.

———————–
Do ubiegania się o stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego uprawnieni są uczniowie spełniający łącznie następujące warunki:

1. Posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miastach do 5 tys. mieszkańców, lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, gdzie nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości.

Rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych albo rozpoczynają lub kontunuują naukę w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych na terenie Gminy Tarnobrzeg.

Kwota dochodu na członka nie przekracza 504 zł, netto za rok 2005. W przypadku uczniów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności jest to kwota 583 zł netto na członka rodziny.

Dochody oblicza się za rok 2005, w sposób wskazany w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).
Stypendia będą wypłacane w formie gotówki bezpośrednio uczniowi na podstawie zaświadczeń o ilości godzin nieusprawiedliwionych wystawianych przez dyrektorów szkół.

O stypendia ubiegać się mogą studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.

Posiadają stałe zameldowanie na terenie miasta Tarnobrzeg.

Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie na członka rodziny nie wyższym niż 350 zł. netto oraz 400 zł. netto, gdy o stypendium ubiega się osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Urodzili się po 1979 roku.

Złożyli kompletny wniosek o przyznanie stypendium w wyznaczonym terminie.
Dochody oblicza się za rok 2005, w sposób wskazany w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

Tegoroczna edycja programu obejmie około 200 uczniów i 100 studentów – średnia wysokość stypendium dla uczniów to 100 zł, dla studentów 200 zł. Całościowe koszty (w 100% finansowane przez UE) to 167 tys. zł na stypendia dla uczniów i 181 tys. zł na stypendia dla studentów (łącznie prawie 350 tys. zł).
Warto zauważyć że w ubiegłym roku program stypednialny objął tylko 30 studentów i 190 uczniów. Średnia wysokość stypendium była również niższa – dla uczniów 59 zł i 150 dla studentów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta www.tarnobrzeg.pl

Informację nadesłał Urząd Miasta