Krok ku rewaloryzacji centrum

Na zlecenie Prezydenta Miasta opracowane zostało „Studium konserwatorskie do szczegółowego planu rewaloryzacji obszaru centrum Tarnobrzega”. Autorem Studium jest BIPROWUMET sp z o.o.

Studium opisuje „Fazy rozwoju przestrzennego miasta”; podaje Spis zespołów i obiektów zabytkowych wraz z wnioskami konserwatorskimi; oraz zawiera Wnioski konserwatorskie dla poszczególnych stref.

Wyodrębniono strefę A (na zdjęciu kolor łososiowy) z przewagą zabudowy historycznej; strefę B (na zdjęciu kolor cytrynowy) z elementami układów i zabudowy historycznej oraz strefę K (na zdjęciu kolor groszkowy) ochrony krajobrazowej. Waloryzacja stref ma charakter syntetyczny, obejmujący zarówno walory historyczne, jak i architektoniczne, przestrzenno-kompozycyjne oraz krajobrazowe. W Studium przyjęto trójstopniową skalę wartości, oraz uwzględniono problematykę ochrony archeologicznej.

Studium ma stanowić podstawę do przygotowywanego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy A1 w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w związku z wpisem układu urbanistyczno-krajobrazowego Tarnobrzega według decyzji o wpisie do rejestru zabytków (nr 285/A z 4.06.1984 r). Dokument jest obszerny ponad 160 stron, map i dokumentacji fotograficznej.
Opracowywanie studium trwało rok i kosztowało ok. 50 tys. zł.

Studium daje naszemu miastu szansę na dobre docelowe zagospodarowanie centrum miasta wraz z poszanowaniem wszystkich wytycznych konserwatorskich. Obok wyszczególnienia takich dominant jak Zamek Dzikowski czy Spichlerz – Muzeum, podkreśla historyczne uczytelnienie ul. Dominikańskiej z możliwością zwiększenia intensywności zabudowy o charakterze usługowym i mieszkalnym w jej obszarze.

Pod względem skali zabudowy strefa ta powinna odegrać rolę pośredniczącą pomiędzy małomiasteczkową skalą historycznego centrum miasta a zespołami osiedli blokowych po północnej i wschodniej stronie obszaru ul. Dominikańskiej. Wzdłuż ul Sienkiewicza dopuszcza się wysokość zabudowy do trzech kondygnacji. Otwiera to niewątpliwie nowe możliwości zagospodarowania tak newralgicznego dla miasta obszaru zbiegu ulic Sienkiewicza, Sikorskiego i Dominikańskiej.

Informacja od UM – wiceprezydent Andrzej Wójtowicz