Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Tarnobrzegu

Nie tylko radni i Prezydent, ale również mieszkańcy mogą wnosić projekty uchwał pod obrady Rady Miejskiej. Jak to wygląda w Tarnobrzegu? Może kiedyś temat się przyda. Spełnienie wymogów formalnych nie jest szczególnie trudne.

Według uchwalonego w czerwcu 2016 roku Statutu Miasta Tarnobrzega inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Prezydent, Przewodniczący Rady Miasta, Komisja Rady, Klub Radnych, co najmniej 4 radnych lub 100 mieszkańców Tarnobrzega.

W październiku 2018 roku Rada Miasta Tarnobrzega, wdrażając postanowienia ustawy z 11 stycznia 2018, dookreśliła szczegółowo zasady i warunki inicjatywy uchwałodawczej ze strony mieszkańców miasta.

Z jednej strony Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej nie musi liczyć 100 osób, ale wystarczy tylko 10. Z drugiej strony, projekt uchwały musi poprzeć nie 100 jak wymaga Statut, ale już 300 mieszkańców Tarnobrzega. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej musi być poddany pod obrady rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia.

Przejdźmy do konkretów zapisanych w październikowej uchwale

Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa minimum 10 mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Miasta. Grupa nosi nazwę Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, z uzupełnieniem o tytuł projektu uchwały.

Komitet zajmuje się przygotowaniem projektu uchwały, kampanią promocyjną, zbieraniem podpisów. Komitet musi wskazać Pełnomocnika i jego Zastępcę, a projekt uchwały składa na ręce Przewodniczącego Rady Miasta.

Projekt uchwały musi spełniać wymogi formalne określone w Statucie, nie może też dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla organu wykonawczego, tj. Prezydenta Miasta.

Przewodniczący w ciągu 7 dni przekazuje projekt Prezydentowi w celu przeprowadzenia analizy formalnoprawnej. Jeśli projekt spełnia wymogi formalne (w razie wątpliwości projekt można modyfikować), to zamieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej z uzasadnieniem, informacją o Komitecie i wskazaniem terminów. W ciągu kolejnych 30 dni Komitet ma czas na promocję projektu i zebranie 300 podpisów. Projekt uchwały musi być dostępny w miejscu zbierania podpisów.

W ciągu 7 dni od zakończenia zbiórki podpisów Pełnomocnik Komitetu przedkłada projekt z listami poparcia Przewodniczącemu Rady Miasta, który w ciągu kolejnych 7 dni przekazuje je do Prezydenta w celu weryfikacji. Kolejnym krokiem jest zamieszczenie w BIPie informacji o rzeczywistej liczbie zebranych pod projektem podpisów.

Jeśli ilość podpisów jest wystarczająca, to projekt uchwały z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami (wg Statutu wymagana jest opinia prawna, opinia Prezydenta i opinia właściwiej Komisji) wprowadzony jest do porządku obrad Rady Miasta Tarnobrzega.

Pełnomocnik Komitetu oraz jego Zastępca mogą zabierać głos na posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Miasta, przedstawiajac w szczególności jego założenia i uzasadnienie.

Po całym przedsięwzięciu Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej ulega rozwiązaniu.

Pełen tekst uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej

You May Also Like