Miejska kontrola deklaracji śmieciowych

Urząd Miasta w Tarnobrzegu informuje mieszkańców, że została rozpoczęta weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja obejmuje faktyczną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.

Tarnobrzeg od kilku lat boryka się z problemem wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Jednym z czynników wpływających na wysokość opłaty pobranej od mieszkańców jest uchylanie się części mieszkańców od obowiązku uiszczenia opłaty za odpady komunalne.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, takich jak liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. zwiększenie/zmniejszenie liczby mieszkańców, narodziny dziecka, powroty z zagranicy lub studiów), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednocześnie zgodnie z art. 6o Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 11.08.2021 r.  prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji lub którzy nie zaktualizowali ilości osób zamieszkujących nieruchomość
o wypełnienie/dokonanie zmian deklaracji.

Jednocześnie przypominamy, że niezłożenie poprawnej deklaracji dotyczącej ilości osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.  Osoby, które nie uwzględniły wszystkich domowników muszą liczyć się z faktem, że Urząd może naliczyć zaległa opłatę do 5 lat wstecz.

Info: UM

You May Also Like