Znamy listę 13 dróg przewidzianych do remontu z drugiej edycji Polskiego Ładu

I wszystko się wyjaśniło. Z długiej listy 24 dróg planowanych do realizacji z drugiej edycji Polskiego Ładu zostało ostatecznie 13. Przetargu już ogłoszony. Które drogi trafią do remontu?

17 marca miasto Tarnobrzeg ogłosiło przetarg na drogi z drugiej edycji Polskiego Ładu. Lista obejmuje 13 dróg, a prace podzielono na 6 zadań. Pierwotna lista dróg, o której pisałem w czerwcu zeszłego roku:

obejmowała 24 drogi, ale przykładowo ul. Sztygarów została już wyremontowana przez RDM. Do puli wrócił remont ulicy Bema, z którego to zadania zrezygnowaliśmy po problemach w finansowaniem pierwszej edycji. Nie wróciły jednak do puli drogi na strefie.

Jakie drogi planujemy wyremontować?

Postępowanie zostało podzielone na 6 zadań, w tym:

Zadanie nr 1: Budowa drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 2: Przebudowa dróg – ul. Waryńskiego, Wyspiańskiego, 12-go Października:
a) Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ludwika Waryńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Tarnobrzegu.
b) Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz
z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu.
c) Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Października w Tarnobrzegu

Zadanie nr 3: Przebudowa dróg – ul. Sielecka, Jasień, Szczęśliwa, Sobowska:
a) Budowa chodnika na ul. Sieleckiej w Tarnobrzegu.
b) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień w miejscowości Tarnobrzeg.
c) Budowa drogi ul. Szczęśliwej w Tarnobrzegu.
d) Przebudowa ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Tarnobrzegu

Zadanie nr 4: Przebudowa dróg: Podleśna, Kanadyjska
a) Przebudowa ul. Podleśnej w Tarnobrzegu.
b) Przebudowa ul. Kanadyjskiej w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 5: Przebudowa dróg: Jaśminowa, Czereśniowa
a) Przebudowa ul. Jaśminowej w Tarnobrzegu wraz z przebudową, rozbudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych – od km 0+215 do km 0+953,60 w ramach zadania pn. :„Przebudowa ul. Jaśminowej w Tarnobrzegu”.
b) Przebudowa drogi wewnętrznej- ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże w Tarnobrzegu

Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi:
a) Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu.
b) Most na rzece Trześniówka, JNI : 01025177 ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema w km 3+569.
c) Most na rzece Żupawka, JNI : 01025176 w ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema w km 3+946.

Kryteria wyboru oferty to: cena 60%, gwarancja i rękojmia 20%, termin realizacji 20%, przy czym za termin realizacji do 528 dni przyznawane jest 10 pkt, za 512 dni 15 pkt, a za 496 dni 20 punktów. W przypadku gwarancji minimalny okres to 3 lata (0 punktów), 10 punktów przewidziano za 4 lata, a 20 pkt za 5 lat gwarancji.
Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 18/04/2023

Oprócz wadium i dowodów świadczących o doświadczeniu wymagane jest wniesienie 5% wartości oferty jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowy zakres prac

Zadanie nr 1: Budowa drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu:

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu w następującym zakresie:
⦁ branża drogowa: wymiana konstrukcji nawierzchni, budowa chodnika przyjezdniowego, zjazdów, zatoki autobusowej, wykonanie pętli do zawracania, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
⦁ branża sanitarna: przebudowę istniejącej sieci oraz budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu, przebudowa rowu melioracyjnego, regulacja wysokościowa istniejących studzienek kanalizacyjnych, skrzynek zasuw i naziemnego uzbrojenia istniejącej infrastruktury podziemnej, wykonanie dodatkowych zagęszczeń przekopów po robotach gazowych wykonanych przez Zakład Gazowniczy, zabezpieczenie kolizji.
⦁ branża telekomunikacyjna: zabezpieczenie kolizji.
⦁ branża elektroenergetyczna: budowa linii kablowej, wymiana słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami, zabezpieczenie kolizji,

Zadanie nr 2: Przebudowa dróg – ul. Waryńskiego, Wyspiańskiego, 12-go Października:

a) Rozbudowa ulicy Ludwika Waryńskiego w Tarnobrzegu w km od 0+000,00 do 0+351,00:

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Ludwika Waryńskiego w Tarnobrzegu w km od 0+000,00 do 0+351,00 w następującym zakresie:
⦁ branża drogowa: przebudowa jezdni, przebudowa zjazdów, budowa miejsc postojowych, budowa chodników, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
⦁ branża sanitarna: budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci wodociągowej.
⦁ branża elektroenergetyczna: budowa oświetlenia ulicznego wraz z kablem zasilającym, wykonanie szafy oświetlenia ulicznego.
⦁ wycinka drzew, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

b) Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej będącej łącznikiem pomiędzy ulicą Wyspiańskiego a ulicą Tracza w następującym zakresie:
⦁ branża drogowa: rozbiórka istniejących elementów drogowych (krawężniki, obrzeża, nawierzchnie bitumiczne, nawierzchnie z płyt betonowych oraz z kostki betonowej), budowa jezdni drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i terenu utwardzonego z kostki betonowej, budowa chodnika z kostki betonowej, budowa zjazdów z kostki betonowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
⦁ branża sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, budowa dwóch zbiorników mających ba celu czasową retencję nadmiaru wód opadowych i roztopowych.
⦁ branża elektroenergetyczna: budowa oświetlenia, zabezpieczenie i przebudowa istniejących kabli energetycznych- kolidujących z przedmiotową inwestycją.
⦁ wycinki drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją

c) Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Października w Tarnobrzegu

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę ul. 12-go Października na odcinku od 0+000km do 0+995km w następującym zakresie:
⦁ branża drogowa: przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniejących zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, budowa opaski z kostni betonowej, budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
⦁ branża sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, przebudowa odcinków sieci wodociągowej wraz z montażem armatury odcinającej i przebudową hydrantu nadziemnego, przebudowa odcinka sieci gazowej wraz z zabezpieczeniem kolizji i skrzyżowań występujących w ramach lokalizacji;
⦁ branża elektroenergetyczna: budowa oświetlenia, zabezpieczenie i przebudowa istniejących kabli energetycznych- kolidujących z przedmiotową inwestycją.
⦁ wycinki drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją

Zadanie nr 3: Przebudowa dróg – ul. Sielecka, Jasień, Szczęśliwa, Sobowska

a) Budowa chodnika na ul. Sieleckiej w Tarnobrzegu.

⦁ branża drogowa: budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów, poszerzenie jezdni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
⦁ branża sanitarna: budowa odwodnienia liniowego.

b) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień w miejscowości Tarnobrzeg

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę ul. Jasień na odcinku nr 1 od 0+000km do 0+195km oraz na odcinku nr 2 od 0+000km do 0+319km w następującym zakresie:
⦁ branża drogowa: budowa jezdni ul. Jasień z betonu asfaltowego.
⦁ branża sanitarna: budowa kanalizacji deszczowej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 od km 0+000 do 0+180;
⦁ branża telekomunikacyjna: przebudowa urządzeń OPL oraz z zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej
⦁ branża elektroenergetyczna: przebudowa linii napowietrznej nN, przebudowa przyłącza kablowego nN, zabezpieczenie i wykonanie przepustów rezerwowych na istniejących przyłączach i liniach kablowych nN.
⦁ wycinki drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją

c) Budowa drogi ul. Szczęśliwej w Tarnobrzegu

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje Budowę drogi ul. Szczęśliwej w Tarnobrzegu na odcinku od 0+000km do 0+360,35km w następującym zakresie:
⦁ branża drogowa: rozbiórka istniejących elementów drogowych, przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniejącego zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowa pobocza z kruszywa, wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
⦁ branża sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego rowu, przebudowa odcinków sieci wodociągowej i przestawieniem hydrantu nadziemnego, przebudowa odcinka sieci gazowej wraz z zabezpieczeniem kolizji i skrzyżowań występujących w ramach lokalizacji,
⦁ branża telekomunikacyjna: budowa kanału technologicznego.
⦁ branża elektroenergetyczna: przebudowa lamp oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw, przebudowa przyłączy kablowego nN, przebudowa kolizji,
⦁ wycinki drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją.

d) Przebudowa ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Tarnobrzegu

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę ul. Sobowskiej od km 0+110 do km 0+810 w następującym zakresie:
⦁ branża drogowa: rozbiórka istniejących elementów drogowych, przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki z betonu asfaltowego, przebudowa istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
⦁ branża sanitarna: rozbiórka istniejących elementów odwodnienia, budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej,
⦁ branża telekomunikacyjna: budowa kanału technologicznego.

Zadanie nr 4: Przebudowa dróg: Podleśna, Kanadyjska

a) Przebudowa ul. Podleśnej w Tarnobrzegu
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę ul. Podleśnej na odcinku nr 1 od 0+000km do 0+408,50 km oraz na odcinku nr 2 od 0+000km do 0+250km w następującym zakresie:
⦁ branża drogowa: rozbiórka istniejących elementów drogowych, budowa nowej konstrukcji jezdni z kostki brukowej bezfazowej, budowa chodników z kostki brukowej bezfazowej, budowa zjazdów z kostki brukowej bezfazowej, budowa parkingu
o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej, budowa opaski bezpieczeństwa z kostki brukowej bezfazowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
⦁ branża sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, przebudowa odcinka sieci gazowej wraz z zabezpieczeniem kolizji i skrzyżowań występujących w ramach lokalizacji, przebudowa odcinków sieci wodociągowej.
⦁ branża telekomunikacyjna: budowa kanału technologicznego;
⦁ branża elektroenergetyczna: przebudowa i zabezpieczenie kolizji kablowych nN, budowa oświetlenia ulicznego;
⦁ wycinki drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych;

b) Przebudowa ul. Kanadyjskiej w Tarnobrzegu:

⦁ branża drogowa: wykonanie wzmocnienia jezdni, wymiana konstrukcji jezdni, wykonanie chodnika, wykonanie zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
⦁ branża sanitarna: regulacja wpustów deszczowych.
⦁ branża elektryczna: przebudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę słupów wraz
z oprawą i okablowaniem.

Zadanie nr 5: Przebudowa dróg: Jaśminowa, Czereśniowa

a) Przebudowa ul. Jaśminowej w Tarnobrzegu wraz z przebudową, rozbudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych – od km 0+215 do km 0+953,60 w ramach zadania pn. :„Przebudowa ul. Jaśminowej w Tarnobrzegu”.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę ul. Jaśminowej od km 0+215 do km 0+953,60 w następującym zakresie:
⦁ branża drogowa: rozbiórka istniejących elementów drogowych, przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przebudowa zjazdów publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa pobocza z kruszywa, wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
⦁ branża sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego rowu wraz z rozbudową przepustu,
⦁ branża telekomunikacyjna: budowa kanału technologicznego.
⦁ branża elektroenergetyczna: przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa przyłączy kablowego nN; przebudowa kolizji;

b) Przebudowa drogi wewnętrznej- ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże w Tarnobrzegu

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ul. Czereśniowej bocznej w następującym zakresie:
⦁ branża drogowa: budowa jezdni drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej, budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej, odtworzenie konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Czereśniowej. wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
⦁ branża sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, budowa przepompowni wód opadowych i studni rozprężnej. przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przebudową oraz zabezpieczeniem przyłączy do granicy pasa drogowego.
⦁ branża elektroenergetyczna: zabezpieczenie i przebudowa istniejących kabli energetycznych- kolidujących z przedmiotową inwestycją

Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi:

a) Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu

branża drogowa: przebudowa jezdni z SMA, budowa i przebudowa chodników, przebudowa zjazdów indywidualnych, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, roboty wykończeniowe.

branża sanitarna: budowa elementów odwodnienia: wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, studnie betonowe ⌀ 1200 mm i ⌀2000 mm, kanalizacja deszczowa oraz umocnienie wylotów rowu krytego, odcinkowy rów kryty ⌀1000 mm, odmulenie istniejących rowów przydrożnych, wydłużenie przepustu ⌀800 mm o 2 m wrazz monolityczną ścianką czołową

branża teletechniczna: budowa kanału technologicznego.

branża elektryczna: budowie trzech aktywnych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem zasilanym z panelami fotowoltaicznymi,

b) Most na rzece Trześniówka, JNI : 01025177 ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema w km 3+569

remont mostu na rzece Trześniówka, z uwagi na zły stan techniczny elementów wyposażenia obiektu, nawierzchni kap chodnikowych, pomostu obiektu projektuje się całkowity jego remont poprzez wymianę nawierzchni pomostu (jezdnia + kapy chodnikowe) wraz z barieroporęczami. Wszystkie powierzchnie betonowe podpór obiektu należy wypiaskować, odpylic, dokonać napraw zaprawami PCC oraz pomalować dwukrotnie farbami akrylowymi. Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zaizolować poprzez dwukrotne smarowanie powłoką bitumiczną hydroizolacyjną.
Montaż elementów wyposażenia obiektu, wykoszenie roślinności w obrębie obiektu, odhumusowanie stożków i remont nawierzchni stożków (na gł. 30 cm), malowanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, przywrócenie stałej organizacji ruchu.

c) Most na rzece Żupawka, JNI : 01025176 w ciągu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema w km 3+946

remont mostu na rzece Żupawka, z uwagi na zły stan techniczny elementów wyposażenia obiektu, nawierzchni kap chodnikowych, pomostu obiektu projektuje się całkowity jego remont poprzez wymianę nawierzchni pomostu (jezdnia + kapy chodnikowe) wraz z barieroporęczami. Wszystkie powierzchnie betonowe podpór obiektu należy wypiaskować, odpylic, dokonać napraw zaprawami PCC oraz pomalować dwukrotnie farbami akrylowymi. Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zaizolować poprzez dwukrotne smarowanie powłoką bitumiczną hydroizolacyjną. Montaż elementów wyposażenia obiektu, wykoszenie roślinności w obrębie obiektu, odhumusowanie stożków i remont nawierzchni stożków (na gł. 30 cm), malowanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, przywrócenie stałej organizacji ruchu.

You May Also Like