Można już podpisywać umowy na dofinansowanie OZE

Od dziś do 16 marca będzie możliwość podpisania umów na dofinansowanie OZE z dla mieszkańców z listy głównej i rezerwowej. Od 17 do 23 marca umowy mogą podpisywać osoby z naboru uzupełniającego.

Informacja z UM

W związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” informujemy, iż Miasto Tarnobrzeg od dnia 9.03.222 r. do dnia 16.03.2022 r. rozpoczyna podpisywanie umów z mieszkańcami na montaż instalacji OZE.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców miasta, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie z listy podstawowej (termin składania deklaracji do 23.02.2022 r.) oraz listy rezerwowej (termin składania deklaracji do dnia 02.03.2022 r)., do podpisania umów w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu.

Podpisywanie umów odbywać się będzie w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00, pokój 210.

Do podpisania umowy niezbędne jest osobiste stawienie się właściciela lub wszystkich współwłaścicieli. W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo. W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela dopuszcza się wyznaczenie jednej osoby, która będzie reprezentowała wszystkich współwłaścicieli i podpisywała umowę z Miastem. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli.

Prosimy o posiadanie ze sobą dowodu osobistego.

Brak podpisu wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników projektu.

UWAGA!!!

Istnieje możliwość wydrukowania, uzupełnienia i podpisania przez wszystkich Właścicieli/Współwłaścicieli załączonego poniżej wzoru umowy oraz dostarczenia podpisanej umowy do dnia 16.03.2022 r. do pokoju 210
w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro w godzinach od 8.00 do 18.00.

Druk umowy dostępny jest również w pokoju 210 w budynku przy ul. Kościuszki 30, (dawny internat LO, wejście od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), II piętro w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5, ul. Mickiewicza 7, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach: od 8.00 do 15.30, wtorek w godzinach: od 8.00 do 16.30.

Informacje pod nr tel. 571 – 313 – 710.

PODPISYWANIE UMÓW Z MIESZKAŃCAMI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

Podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w naborze uzupełniającym tj. w terminie od 28.02.2022 r,. rozpocznie się w terminie od 17.03.2022 r. do 23.03.2022 r.

You May Also Like